Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN QUẢN TRỊ:

Trung tâm thông tin: news@chromebook.vn

Quản trị viên: Kevin Dang – kevin.dang@chromebook.vn

Biên tập viên: Lily Vu – lily.vu@chromebook.vn

Điện thoại liên hệ: 024. 3995.9766